0

Villanyszámlások, gázszámlások, vízszámlások figyelem! Ha ezt nem jelenti be 15 munkanapon belül megbüntethetik!

Szinte senki sincs ennek tudatában!

Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére?

A változást nemcsak akkor kell bejelenteni, ha a felhasználó új helyre költözik, akkor is meg kell tenni, amikor a fogyasztó nem megvásárolja, hanem bérli az ingatlant, vagy örökléssel, ajándékozással, esetleg családon belüli szívességgel jut ingatlanhasználathoz. Fontos, hogy nem csupán beköltözőként, hanem kiköltöző- ként is jelezni kell a szolgáltatónak, ha az adott felhasználási helyen felhagyunk a fogyasztással.

Milyen változások esetén tegyen bejelentést a szolgáltató felé? Ki- vagy beköltözéskor:

• ingatlan adás-vétel,
• lakás-, iroda-, telephelybérlet,
• öröklés,
• ajándékozás,
• szívességi lakáshasználat esetén.

Mire figyeljen az ingatlan bérbeadásakor? A bérleti jogviszony kezelésére több megoldás is létezik. A bérlő lehet „eltérő fizető”, vagyis a tulajdonos továbbra is szerződő fél marad, így ő rendelkezik a felhasználási helyre vonatkozó szerződéssel. Választható továbbá az a megoldás, hogy a bérlő saját nevén köt szerződést, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával. Ebben az esetben a bérlő – mint szerződő fél – lesz a felhasználó. Panasza van? Segítünk!

Tájékoztató a felhasználó változásól

ELLÁTÁSBIZTONSÁG
MEGFIZETHETŐSÉG
ÉLETMINŐSÉG

Miért fontos a bejelentés?

• biztosítja a teljes körű és korrekt elszámolást,

• tisztázza a felelősséget az esetleges szabálytalan beavatkozásokkal kapcsolatban,

• megszünteti a korábbi felhasználó szerződését,

• megalapozza az új felhasználó jogviszonyát.

A változás bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, amelynek következménye kártérítés, kötbér vagy kikapcsolás is lehet. A bejelentési kötelezettség határideje Általános szabály szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 vagy 30 napon belül kell bejelenteni, ez alól – villamosenergia- és földgázszolgáltatás esetén – a felhasználó elhalálozása jelent kivételt. Ilyenkor legfeljebb 6 hó- nap van a bejelentésre és az új szerződés megkötésére, de a bejelentést ez esetben is célszerű minél hamarabb megtenni, hogy a tényleges felhasználóval létrejöhessen a szerződés.

A bejelentés módja :
Hirdetés

A szolgáltatók üzletszabályzatában és a honlapjukon található tájékoztatókban olvashat a bejelentés módjáról, de a telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon is kérhető információ. A legjobb, ha a régi és a beköltöző új fogyasztó együtt jelenti be a változást a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában. Ha erre nincs lehetőség, akkor a szolgáltatók előírásai szerint külön-külön is megtehetik, például a szolgáltatók weboldalán, az online ügyfélszolgálati felület segítségével. Amennyiben a beköltöző tartósan nem szeretné használni az adott közművet, és emiatt nem szeretne szerződést kötni, ezt haladéktalanul jeleznie kell a szolgáltató felé, amely gondoskodik a felhasználás megszüntetéséről (pl. a mérő leszerelésével).

Mi szükséges a bejelentéshez?

A szolgáltatók az üzletszabályzatban tájékoztatnak a bejelentéshez szükséges formai és tartalmi követelményekről.

A bejelentéshez általában a következőkre lehet szükség:

az előző és az új fogyasztó által kitöltött és aláírt bejelentő formanyomtatvány,

•az előző fogyasztó elérhetőségei,

• az új fogyasztó felhasználási jogcímének igazolása (adásvételi szerződés és/vagy tulajdoni lap, bérleti szerződés, szívességi lakáshasználatról nyilatkozat, hagyatékátadó végzés stb.),

• több tulajdonos estén az új fogyasztón kívüli tulajdonos(ok) beleegyező nyilatkozata,

• ha nem a felhasználási hely tulajdonosa kíván szerződést kötni, akkor a tulajdonos(ok) beleegyező nyilatkozata,
Hirdetés

• földgáz- és villamosenergia-szolgáltatási területen a tulajdonos nyilatkozata a kapacitáslekötési jog átadásáról, rendelkezésre álló teljesítmény használatba adásáról az ingatlanhasználó részére,

• a fogyasztó személyes adatai, cég esetében cégadatok,

• személyazonosságot igazoló okmányok, cégkivonat, aláírási címpéldány, • a felhasználási hely pontos címe és adatai (különösen a mérő gyári száma, a felhasználási hely [POD] azonosítója és a felhasználói azonosító, amelyek a számlán is megtalálhatók),

• meghatalmazás (amennyiben a bejelentő nem saját nevében jár el),

• a felhasználási hely felek által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyve (minta a kiadvány mellékletében).

Mit tesz a szolgáltató a felhasználóváltozás bejelentése után?
• A szolgáltató köteles az új felhasználóval új szerződést kötni, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak és a szerződéskötés feltételei fennállnak. A szolgáltató ezzel együtt a korábbi felhasználó szerződését megszünteti. • A szolgáltató vagy az adott közműhálózat üzemeltetője a helyszínen ellen- őrizheti a fogyasztásmérőt, a mérő állását és a műszaki körülményeket. • A szolgáltató a mindkét fogyasztó által elfogadott, vagy ennek hiányában a helyszínen leolvasott mérőállás alapján végszámlát készít az előző fogyasztó számára. • A szolgáltató a végszámla elkészítése után esetlegesen keletkező túlfizetést visszautalja az előző fogyasztónak.

Mi a felhasználó kötelezettsége?

• A kiköltöző felhasználó kötelessége bejelenteni, hogy felhagy a fogyasztással, a szerződést írásban fel kell mondania és a végszámlát ki kell fizetnie.

• A beköltöző felhasználó kötelessége a fogyasztási szándék bejelentése, a szolgáltatóval való szerződéskötés és az ellenőrzés lehetővé tétele. FONTOS! Felhasználóváltás esetén mindenképpen tisztázni kell, hogy a felhasználási helyet terheli-e közmű szolgáltatási számlatartozás. Emiatt kiemelten fontos a körültekintő átadás-átvétel, az egymás közötti elszámolás és a minden kockázatra kiterjedő adásvételi vagy bérleti szerződés megírása!

JÓ, HA TUDJA!

• Önnek bejelentési kötelezettsége van a szolgáltató felé, ha a felhasználó személye megváltozik.

• A szolgáltató előírhatja, milyen nyomtatványokon és milyen tartalmi elemekkel tudja a változást bejelenteni.

• Fontos, hogy a felhasználóváltáskor történő helyszíni ellenőrzés során a mérőhelyet hivatalosan is sérülésmentesen, hiteles mérőkkel és ellenőrzött mérőállással vegye át az új felhasználó.

• Azt is jelezni kell a szolgáltató felé, ha NEM kívánja igénybe venni a szolgáltatást abban az ingatlanban, amelyet birtokba vesz (ha ismert, hogy az adott szolgáltatást bekötötték).

• Ha elmulasztja a felhasználóváltozás bejelentését, kötbért fizethet, és végső esetben ki is kapcsolhatják a szolgáltatást!

• A szolgáltató bizonyos esetekben kérheti az előző felhasználó – tulajdonos vagy bérlő – által felhalmozott tartozás megfizetését.

• Minden átadáskor készüljön jegyzőkönyv, akár fotókkal mellékelve!
Forrás

★★★ KÉRJÜK LÁJKOLD ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! ▼ KÖSZÖNJÜK! ❤

Szólj hozzá

admin1

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.